JAMB Syllabus For Igbo Language 2024

Do you intend to take the UTME in 2024? If your answer to this question is “yes,” then you most likely fall into the category of individuals looking for the 2024 JAMB Igbo Syllabus for the UTME Exam online. The Jamb syllabus and suggested textbooks for Igbo will be covered in this article.

The Joint Admissions and Matriculation Board is responsible for preparing students for upcoming exams. The most convenient and straightforward way to learn about the Objectives, Topics, Contents, Notes, and Recommended Textbooks for each subject is to consult the syllabus.

We think you are intelligent, which is why you are looking for the JAMB 2024 Igbo Syllabus for the UTME. So, read on while remaining composed! Do not skip any of this post’s sections because each one is crucial for you to understand if you want to perform well on this year’s UTME. Well, let’s get right to the point here without wasting too much of your time! The Igbo JAMB Syllabus is available here!

Aims And Objectives

To prepare candidates for the Board examination, the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in the Igbo language has this goal. It is intended to gauge how well they have mastered the course’s goals, which are to:

1) Igbo communication that is effective;

2) Igbo communication that is effective;

3) Igbo idiomatic and figurative expressions should be interpreted and explained;

4) apply Igbo literature to their daily life experiences and demonstrate Igbo cultural values

JAMB Syllabus for Igbo

The syllabus is broad and covers topics from:

 1. CURRENT ISSUES (OKWUKPỤNỌNỤ)
 2. CUSTOMS AND INSTITUTIONS (OMENALA NA EWUMEWU)
 3. GENERAL AND CURRENT AFFAIRS (IHE NDỊ NA-EME UGBUA)
 4. LANGUAGES (ASỤSỤ)
 5. LITERATURE (AGỤMAGỤ)

Now the detailed topics, area of focus, and what candidates are expected to know after reading each topic…

(a) CURRENT ISSUES (OKWUKPỤNỌNỤ)

This topic has 6 sub-topics. They include:

(i) CULTISM (OTU NZUZO)

After reading, candidates should be able to:

i. acquaint themselves with current issues.
ii. examine their effects.
iii. suggest remedies to the problems.

(ii) DRUG ABUSE (ỊṄU ỌGWU AGHARAAGHARA)

After reading, candidates should be able to:

i. acquaint themselves with current issues.
ii. examine their effects.
iii. suggest remedies to the problems.

(iii) HIV/AIDS (MMINWU/OBIRINAAJAỌCHA)

After reading, candidates should be able to:

i. acquaint themselves with current issues.
ii. examine their effects.
iii. suggest remedies to the problems.

(iv) HUMAN RIGHTS VIOLATION (ỊNAPỤ MMADỤ IKIKE)

After reading, candidates should be able to:

i. acquaint themselves with current issues.
ii. examine their effects.
iii. suggest remedies to the problems.

(v) RELIGIOUS CONFLICTS (NSOGBU NDỌKỤRITA EKPEMEKPE ỤKA)

After reading, candidates should be able to:

i. acquaint themselves with current issues.
ii. examine their effects.
iii. suggest remedies to the problems.

(vi) RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN (ORUURU ỤMỤNWAANYỊ NA ỤMỤAKA)

After reading, candidates should be able to:

i. acquaint themselves with current issues.
ii. examine their effects.
iii. suggest remedies to the problems.

(b) CUSTOMS AND INSTITUTIONS (OMENALA NA EWUMEWU)

This topic has 16 sub-topics.

After reading the 16 sub-topics, candidates should be able to:

i. Describe the customs of their people.
ii. determine the rules and regulations guiding specified aspects of the culture and tradition of the Igbo people.
iii. describe the importance of the aspects of Igbo culture.
iv. identify changes that have occurred as a result of civilization.
v. explore their environment for a better appreciation of their culture.

The sub-topics are:

 1. ỊGBA AFA, ỊCHỤ AJA, ỊGỌ MMỤ Ọ, OFUFE
 2. ỌCHỊCHỊ ỌDỊNALA: IGWE/EZE, NZE NA ỌZỌ, ỤMỤNNA, EZINAỤLỌ DG
 3.  ỌGBỌ/EBIRI/UKE, ỌHANAEZE, EZINAỤLỌ
 4. ỌMỤMỤ NA ILE ỌMỤGWO, IKUPỤTA NWA, IBI UGWU, ỊGỤ AHA
 5.  ỤMỤNNA, ỤMỤ ỌKPỤ/ ỤMỤADA
 6.  AKỤNAỤBA: INWE ALA, IKE ALA, EKPE, ELULU (ỊKPA ỌKỤKỌ, EWU, DG)
 7.  AKAỌRỤ NDỊ IGBO: ỌRỤ UGBO, ỊKỤ AZỤ ỊKPỤ ỤZỤ, ỊZỤ AHỊA, ỊTỤ IHE ỌTỤTỤ, DG
 8.  AL ỤMNWAANY ỊGB ALỤKWAGHỊM
 9.  ARỤ NA NSỌALA: IHE NSỌ – ANỤ, OSISI, EBE, IGBU ỌCHỤ
 10.  ECHICHI: ỌZỌ, EZE/OBI/IGWE/IYOM
 11.  EGWUREGWU: MGBA, EGWU ỌNWA, IKPỌ ỤGA, ỊZỤ ǸCHO, ỊZỤ OKWE, DG
 12. IKE EKPE, ỊKWA OZU, ỊGBA MKPE
 13.  IKIKERE MMỤ Ọ: ỌFỌ, OGU, ỌTỌNSI, OKPESI,IKENGA
 14.  KELE DỊ ICHEICHE
 15.  NKWENYE: ỊDỤ ISI/Ị Ṅ Ụ IYI, ỊGBA NDỤ, ORIKỌ, DG
 16.  NNABATA ỌBỊA, ỌJI NA ỊTU NZU, ITU AHA, DG

(c) GENERAL AND CURRENT AFFAIRS (IHE NDỊ NA-EME UGBUA)

This topic has 4 sub-topics. Viz:

(i) ỌHANAEZE NDỊ IGBO

After reading, candidates should be able to: analyze some functions of Ọhanaeze ndị Igbo.

(ii) AUTHORS, PUBLISHERS, DATES, AND PLACES OF PUBLICATION OF WORKS IN IGBO

After reading, candidates should be able to:

i. Identify authors and dates of publication of various textbooks in Igbo.
ii. identify some publishing companies.

(iii) IGBO STUDIES ASSOCIATION (ISA)

After reading, candidates should be able to:  acquaint themselves with the functions and contributions of the Igbo Studies Association (ISA).

(iv) TOPICAL ISSUES ON THE IGBO LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURE E.G. AHỊAJIỌKỤ AND ODENIGBO LECTURES

After reading, candidates should be able to: identify some dates and themes of Ahịajiọkụ and Odenigbo lectures.

(d) LANGUAGES (ASỤSỤ)

This topic has 9 sub-topics. Viz:

(i) COMPREHENSION (AGHOTAAZAA)

Candidates should focus on: Two passages each of about one hundred and fifty (150) words.

After reading, candidates should be able to:

i. Explain the meanings of difficult words.
ii. give correct answers.
iii. differentiate between figurative and idiomatic expressions from the passage.
iv. deduce conclusions(s) based on the passage.

(ii) DIALECT AND STANDARD IGBO (OLUNDḷ/OLUMBA NA IGBO IZUGBE)

After reading, candidates should be able to:

i. Differentiate between standard Igbo and dialects.
ii. use standard Igbo in their writings.

(iii) ESSAY(EDEMEDE)

Candidates should focus on:

(a) Basic principles of essay writing: introduction, body, and conclusion.

(b) Basic essay types and their characteristics:
i. Narrative (Akọmakọ).
ii. Descriptive and expository (Nkọwa na Nkọwami).
iii. Argumentative (Mgbagha/Ar?marụụka) Speechmaking (Ekwumekwu).
iv. Letter Writing (Edemleta).
v. Dialogue (Mkparịtaụka).

After reading, candidates should be able to:

i. Identify the basic principles of essay writing.
ii. use of words and expressions appropriate to a particular topic.
iii. differentiate between different essay types.
iv. describe the characteristics of essay types.
v. compare different types of essays.
vi. criticize other people’s essays.

(iv) GRAMMAR (ỤTỌASỤSỤ)

Candidates should focus on:

(a) Parts of speech (Nkejiasụsụ): Nominals (Mkpọaha), verbs (ngwaa), adjectives (nkọwa), adverbs (nkwuwa), affixes (mgbakwunye), enclitics (nsokwunya), dg.

(b) The structure, types, and functions of the morpheme (Ndokọ, ụdị na ọrụ mọfịm) Free & bound (nnọọrọonwe na ndabe).
i. The word (mkpụrụokwu).
ii. The phrase (nkebiokwu).
iii. The clause (nkebiahịrị) nominal, relative adverbial (kemkpọaha na kenkwuwa).
iv. The sentence (ahịrịokwu) simple (mfe), compound (ukwu), complex (mgbagwọ, dg).

After reading, candidates should be able to:

i. Differentiate between grammatical categories.
ii. identify parts of speech and their functions.
iii. differentiate between types of affixes and their functions.
iv. determine types of morphemes and their functions.
v. identify words, phrases, clauses, sentences, and their functions.

(v) IGBO ORTHOGRAPHY (MKPỤRỤEDEMEDE IGBO)

Learn everything about MKPỤRỤEDEMEDE. The image below will help you:

MKPỤRỤEDEMEDE IGBO (Eastern Reporter)

(vi) SOUNDS AND SOUND PATTERNS(ỤDAASỤSỤ NA ỤSORO ỤDAASỤSỤ)

Candidates should focus on:

(a) Vowels and Consonants (Ụdaume na mgbochiume).

(b) Sound Patterns/Processes.
i. Syllabic nasals (myiri ụdaume).
ii. Syllable structure (nkebi mkpụrụokwu).
iii. Vowel harmony (ndakọrịta udaume).
iv. Vowel assimilation (olilo ụdaume).
v. Vowel elision and consonant elision (ndapụ ụdaume na ndapụ mgbochiume).

(c) Tone and tone marking (Akara ụdaolu).

(vii) SPELLING AND SPELLING RULES (NSUPE NA IWU NSUPE)

Get yourself acquainted with NSUPE NA IWU NSUPE

(viii) TRANSALATION (NTỤGHARỊ)

You should be able to translate passages in English Languages to Igbo:

(ix) VOCABULARY (MKPỤRỤOKWU Dḷ NA ASỤSỤ)

Candidates should focus on: Expansion through word derivation processes, coinages, loans and loans-blends (ḷmụbawanye mkpụrụokwu site n’usoro mmepụta, mkpụpụta, mbite na mbiọgwa.)

(e) LITERATURE (AGỤMAGỤ)

This topic has 5 sub-topics. They include:

(i) DRAMA (EJIJE)

Candidates should read Odunke Artists (1981). Ibadan: U.P.L.

(ii) LITERARY DEVICE(ATỤMATỤOKWU NA ATỤMATỤ AGỤMAGỤ)

Candidates should focus on: Dịka alliteration (bịambịa mgbochiume), assonance (bịambịa ụdaume), parallelism (kwunkwugha), metaphor (mbụrụ), simile (myiri), hyperbole (egbeokwu), personification (mmemmadụ) na proverbs (ilu), dg.

(iii) ORAL LITERATURE: AGỤMAGỤ ỌNỤ/AGỤMAGỤ ỌDỊNALA

Questions will be set on the following: Folktales (ifo), Anecdotes (ụkabụilu), Myths (nkọmịrịkọ), Legends (nkọkịrịkọ), Poems (abụ), Songs (uri), Chants (mbem), Riddles (agwụgwa) Oral drama (ejije ọnụ), Tongue-twister (okwuntụhị) dg.

(iv) POETRY (ABỤ)

Candidates should focus on: Nolue Emenanjo. Onitisha: Evans Brothers.

ABỤ NDỊ A HỌPỤTARA (Selected Poems):

i. Ụwa Ndọlị Ndọlị – 1.
ii. Ọchịchị – 14.
iii. Ọnwụ 1 – 16.
iv. Chi-Ukwu – 20.
v. Ire 1 – 22.
vi. Ozi Ọma – 28.
vii. Mmụta – 30.
viii. Ezi Nwaanyị – 36.
ix. Anyanwụ – 40.
x. Akụ – 44.
xi. Akaraka – 49.
xii. Ọnwa – 69.
xiii. Akwụkwọ – 71.
xiv. Nwanne – 89.

(v) WRITTEN LITERATURE (AGỤMAGỤ EDEREDE)

Candidates should focus on Prose (iduuazị)

i. Chinedu Ofomata (2009). . Enugu: Format Publishing LTD.

JAMB-APPROVED BOOKS FOR IGBO

Below are other recommended textbooks for candidates who will write Igbo in UTME. The title of the books are in bold.

 1. Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I. by  Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995)/
 2. Exam Focus maka WASSCE na UME by Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999).
 3. Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị by Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991).
 4. Fonọlọji na Grama Igbo by Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999).
 5. Omenala Ndị Igbo by Nzeakọ, J. U. T. (1972).
 6. Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị by Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997).
 7. Ndị Igbo na Omenala Ha by Osuagwu, B. I. N. (1979).
 8. Ọdịnala Ndị Igbo by Ubesie, T. U. (1978).
 9. Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul by Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992).
 10. Ntọala Usoroasụsụ Igbo by Ụba – Mgbemena, A. (2006).
 11. Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo by Anọzie, C. C. (2003).
 12. Ndezu Ụtọasụsụ Igbo by Ọfọmata, C. E. (2005).
 13. Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II by Ofili, D. N. Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012).

Conclusion

The JAMB examination preparation process can be extremely difficult, but it can be made much simpler with the right tools, such as the syllabus. Students can better prepare for the exam and plan their studies by using the JAMB syllabus for Igbo, which provides a clear outline of the subjects that will be covered in it.

Students can concentrate on particular subjects like phonetics, grammar, literature, and culture that need more attention thanks to the syllabus. You can feel more assured and prepared for the JAMB examination in Igbo by downloading the syllabus and getting familiar with the examination format.

The syllabus, format, and exam procedure may change from time to time, so it’s critical to stay informed about these changes. You can approach the JAMB exam in Igbo with confidence if you have the right tools and preparation.